Mô Cấy Nanoderm

Mô Cấy Nanoderm bằng chất liệu ePtfe bán sinh học cho phép mô và mạch máu mọc xuyên qua

Facebook chat